HAVBRUK

NYTEK forskriften og NS 9415 stiller krav til teknisk standard på flytende oppdrettsanlegg. Forskriften stiller også krav om at inspeksjon og sertifisering av anleggene skal utføres av akkrediterte inspeksjonsorgan.

SYNFARING er et akkreditert inspeksjonsorgan i henhold til NYTEK forskriften og ISO/IEC 17020, og kan levere akkrediterte tjenester til havbruksnæringen.
Sammen med de øvrige tjenestene vi tilbyr, blir vi en totalleverandør av tekniske inspeksjoner og sertifiseringer til oppdretterne.

Det vil si at vi kan stå for undersøkelser, analyser og inspeksjoner på anleggene i tillegg til kontroll av arbeidsbåter, kraner, trucker, løst løfteutstyr og annet teknisk utstyr.

Landbaserte akvakulturanlegg

SYNFARING tilbyr tilstandsanalyse og rømningsteknisk rapport for landbaserte akvakulturanlegg i henhold til "Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk"
(ikrafttredelse 01.01.2018).


Vi kan også bistå ved utarbeidelse av plantegninger og prosessdiagram samt risikovurderinger for eksisterende anlegg, dersom dette ikke er tilgjengelig.

Vår havbruksavdeling tilbyr følgende akkrediterte tjenester:

  • lokalitetsundersøkelser

  • fortøyningsanalyser

  • utstede hovedkomponentbevis

  • utstede anleggssertifikater

© 2021 | Synfaring AS | NO 820 918 312 MVA | post@synfaring.no | Frekhaug